Warunki ogólne

1. Definicje

 

 1. Klient / podmiot prowadzący badanie / placówka specjalistyczna

 

Osoba fizyczna lub podmiot prawny, osoba, instytucja, firma lub laboratorium korzystające z udziału uczestników do badań na ludziach w ramach prowadzonego badania klinicznego lub badania wymagającego udziału osób w celu przeprowadzenia badań naukowych, z którymi podpisano umowę o świadczenie usług z Link2Trials.

 

 1. Wolontariusz / uczestnik badania na ludziach

 

Osoba, która zarejestrowała się na stronie Link2Trials i tym samym wykazała zainteresowanie udziałem w badaniach klinicznych leków.

 

 1. Umowa

 

Każda obustronna zgoda, potwierdzona na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na świadczenie jednej lub więcej usług przez Link2Trials.

 

 1. Na piśmie

 

Wyłącznie korespondencja papierowa, opatrzona datą i podpisana; wiadomości e-mail nie wchodzą w zakres tej definicji.

 

2. Stosowalność i zmiany

 

 1. Warunki ogólne obowiązują w zakresie formuły, treści i wykonania wszystkich umów zawartych pomiędzy klientem lub uczestnikiem badania na ludziach i Link2Trials.
 2. Warunki ogólne klienta, uczestnika badania na ludziach lub stron trzecich mają zastosowanie, wyłącznie jeśli zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie w zakresie ich stosowalności w ramach umowy obowiązującej pomiędzy stronami z wykluczeniem niniejszych Warunków ogólnych.
 3. Link2Trials przysługuje prawo do zmian niniejszych Warunków ogólnych oraz poinformowania o zmianach Warunków ogólnych mających zastosowanie w obowiązujących umowach. Jeśli klient lub uczestnik badania na ludziach nie akceptuje zmian do Warunków ogólnych, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy z dniem wejścia w życie zmienionych Warunków ogólnych, o ile klient lub uczestnik badania na ludziach powiadomił Link2Trials o rozwiązaniu umowy na piśmie przesłanym listem poleconym, możliwie jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zmianie.
 4. W przypadku unieważnienia lub jeśli unieważniono którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków ogólnych pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Klient lub uczestnik badania na ludziach i Link2Trials omówią daną kwestię, aby uzgodnić nowe postanowienie w celu zmiany unieważnianego lub unieważnionego postanowienia. Podczas uzgadniania należy uwzględnić w maksymalnym możliwym zakresie cel i znaczenie unieważnianego lub unieważnionego postanowienia.

 

3. Odpowiedzialność

 

Link2Trials nie posiada możliwości sprawdzenia dokładności, kompletności ani jakości podawanych przez klientów lub uczestników badań na ludziach informacji na naszych stronach internetowych. W związku z tym Link2Trials nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do – w tym między innymi – kwestii wskazanych w niniejszym artykule 3 Warunków ogólnych.

 

Uczestnicy badania na ludziach

 

 • Jakość badań klinicznych i placówki badawcze
 • Rozliczenie finansowe uczestników badania na ludziach za udział w badaniu klinicznym
 • Ewentualna selekcja wolontariuszy przeprowadzana przez podmiot prowadzący badanie
 • Kompletność i dokładność publikowanych ogłoszeń badań klinicznych
 • Ryzyko wolontariuszy wynikające z badań klinicznych
 • Szkody osobowe w wyniku udziału w badaniu klinicznym
 • Ewentualny wynik i wartość wyniku pozyskane w oparciu o badanie (badanie kliniczne) z udziałem uczestników badania na ludziach, niezależnie czy zostały one ogłoszone ustnie uczestnikowi badania na ludziach, czy przekazane do wiadomości publicznej w formie pisemnej publikacji

 

Klienci

 

 • Kompletność i dokładność informacji przekazanych Link2Trials przez uczestnika badania na ludziach
 • Ewentualny udział uczestnika badania na ludziach w badaniu klinicznym
 • Jakość i liczba wolontariuszy, którą Link2Trials może umieścić w badaniu klinicznym w dowolnym momencie
 • Jakość selekcji uczestników badania na ludziach przeprowadzona przez Link2Trials
 • Liczba wybranych uczestników badaniach na ludziach oraz ich zgodności z wymaganiami
 • Uczestnicy badania na ludziach niebiorący dobrowolnego udziału w badaniu klinicznym
 • Podmiot prowadzący badanie nie udzielił uczestnikowi badania na ludziach żadnych informacji lub udzielił niewystarczających lub nieprawidłowych informacji o badaniu klinicznym
 • Uczestnicy badania na ludziach nie udzielili podmiotowi prowadzącemu badanie żadnych informacji lub udzielili niewystarczających lub nieprawidłowych informacji

 

4. Informacje ogólne

 

 1. Link2Trials w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty dowolnego rodzaju spowodowane lub powstałe w wyniku skorzystania z Link2Trials lub łączy opublikowanych na naszej stronie internetowej ani nie ponosi odpowiedzialności za straty dowolnego rodzaju powstałe w wyniku braku możliwości uzyskania dostępu do strony internetowej.
 2. Link2Trials w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty dowolnego rodzaju powstałe w wyniku udziału w badaniach klinicznych, w których pośredniczył, ani nie ponosi odpowiedzialności za straty dowolnego rodzaju powstałe z faktu braku przyjęcia uczestnika badania na ludziach do badania klinicznego.

3. Wyżej wymienione kwestie w punkcie 1 i 2 artykułu 4 wchodzą w zakres wyłącznej odpowiedzialności klienta, uczestnika badania na ludziach i/lub każdej innej zaangażowanej strony trzeciej. Warunek ten jest najważniejszy w relacji Link2Trials z osobami korzystającymi z naszej strony internetowej.